PSICHIKOS NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

 

Viešoji įstaiga „Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras“ įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą

„PSICHIKOS NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“,

projekto kodas (SFMIS):  VP1-1.3-SADM-02-K-03-077

 

Projekto pradžia 2012-02-27, pabaiga 2015-02-27

 

Pagrindinis projekto partneris

 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,

 įk/291942170, adresas  Viršuliškių 34, LT-05110 Vilnius

Projekto esmė:

Problema - ypatingai aukštas nedarbingumo lygis  psichikos neįgaliųjų tarpe yra sąlygotas viso komplekso vidinių ir išorinių priežasčių: dėl paties psichikos sveikatos sutrikimo ir  ilgų metų, praleistų psichiatrinėse ligoninėse prarasti socialinio ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, menka darbinė patirtis, laiku nesuteikta pagalba riboja jų  įsidarbinimo galimybes, sąlygoja socialinę atskirtį. Pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis - VSD netekto darbingumo pensija, kurios vidutinis  dydis laikosi žemiau nustatytos skurdo rizikos ribos. Šie asmenys nori ir galėtų dirbti jiems suteikus reikiamą pagalbą. Sprendimo būdas – projekto metu atsižvelgiant į individualius poreikius ir galimybes teikti kompleksines paslaugas ir ugdyti prarastus socialinio gyvenimo įgūdžius, atkurti darbingumą, teikti individualų  palaikymą, apmokyti profesijos,  tarpininkauti įsidarbinant.

Projekto tikslas:

Didinti psichikos neįgaliųjų integracijos  į visuomenės socialinį ir ekonominį gyvenimą galimybes.

 

Uždaviniai

 

Projekto veiklos

Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

1.1. Atkurti ir/ar naujai išugdyti socialinius bei profesinius asmens gebėjimus.

1.1.1. Psichikos neįgaliųjų įtraukimas į kompleksines paslaugas ir individualus tęstinis palaikymas.

100

 1.1.2. Socialinio ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimas ir/ar naujų formavimas.

100

1.1.3. Psichikos neįgaliųjų darbingumo ugdymas, atkūrimas ir didinimas.

100

1.2. Padidinti specialistų kompetencijas darbui su psichikos neįgaliaisiais, juos motyvuojant, įgalinant ir teikiant palaikymą.

1.2.1. Mokymai apie psichikos neįgaliųjų motyvavimą ir įgalinimą.

15

1.2.2. Mokymai apie individualų tęstinį psichikos neįgaliųjų palaikymą ir paramą.

6

1.2.3. Seminaras apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

15

1.2.4. Specialistų konsultaciniai seminarai

5

 

Projekto pridėtinė vertė:

Projekto pridėtinė vertė: Projekto veiklomis bus pirmą kartą Lietuvoje pasiūlytas ir įgyvendinamas efektyvus paslaugų modelis apimantis visas psichikos neįgaliųjų darbingumo didinimui užtikrinti reikiamas paslaugas ir priemones bei individualius poreikius, galimybes ir padedantis jiems integruotis į darbo rinką siekiant sumažinti jų socialinę atskirtį. Modelis remiasi bendrų sprendimų priėmimo principu ir stiprybių modeliu, atsakomybės už proceso kryptį perdavimu neįgaliajam, kūrybišku ir lanksčiu priemonių parinkimu ir taikymu, darbdavių įtraukimu į reabilitacijos procesą skatinant jų socialinę atsakomybę ir pan.

Projekto tęstinumas:

Veiklos rezultatų tęstinumui užtikrinti bus taikomos priemonės: projekto metu atkūrusių tik socialinio ir savarankiško gyvenimo įgūdžius dalyvių  darbingumas bus toliau didinamas įtraukiant juos į projekto vykdytojo teikiamas profesinės reabilitacijos programos paslaugas, tęsim darbo vietų paiešką ir pan., projekto metu neįsidarbinusių dalyvių konsultavimą,  palaikymą, motyvavimą iki jie įsidarbins ir įsitvirtins darbo vietose; projekto metu įsidarbinusių dalyvių rezultato tęstinumą užtikrins su dalyviais sudarytos neterminuotos darbo sutartys, teiksim jiems parama darbo vietoje, konsultuosim darbdavius dėl psichikos neįgaliųjų išsilaikymo darbo vietoje. Specialistai projekto metu įgiję papildomas žinias pritaikys savo tiesioginiame darbe teikiant paslaugas psichikos neįgaliesiems.